Žákovské jízdné

ŽÁKOVSKÉ PRŮKAZY - ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ

 • Žákovské průkazy jsou určeny pro žáky a studenty dojíždějící mimoměstskými linkami.

 • Žákovské průkazy nepotřebují žáci a studenti, kteří dojíždí do školy linkami MHD (škola i bydliště v obvodu MHD).

 • Žákovské průkazy jsou určeny pouze pro slevu z jízdného z místa bydliště do místa školy a zpět.

 • Žákovské průkazy se prodávají a potvrzují ve všech našich informačních kancelářích a dále také v kancelářích Českých drah!
 • Praktické informace o žákovském jízdném

  zdroj: internetové stránky Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz)

  Od 1. září 2004 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech zvláštní (zlevněné) jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské jízdné"). Nárok na jeho přiznání se prokazuje žákovským průkazem (podle vzorů zveřejněných v Ministerstva dopravy). V MHD zůstává zachován současný systém slev jízdného pro žáky a studenty škol. Tato sleva je zaváděna místo dosavadního příspěvku na dopravu.
  Od 1.9.2005 došlo na základě vyhodnocení školního roku 2004/05 k dílčím změnám.


  Průkazy jsou vydány:
  • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5% z plného/obyčejného jízdného)
  • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 75% z plného/obyčejného jízdného)
  Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Průkazy taktéž budou vystavovány i pro cesty na internáty a koleje (potvrdí škola). Místo bydliště se musí nacházet v ČR, pro upřesnění je nutné do závorky uvést i okres.
  Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván.
  Jedná - li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy, popřípadě názvy částí obce.
  Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50% slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.
  Platnost průkazů:
  • u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu;
  • u žáků starších 15 let platí průkaz maximálně 1 školní rok.
  Průkaz neplatí v měsících červenci a srpnu.
  Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.
  Místa, kde jsou prodávány a následně ověřovány žákovské průkazy zveřejní dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány v autobusech i na železnici.
  Žáci a studenti si mohou tiskopis průkazu opatřit již před začátkem školního roku. V případě zájmu škol o urychlení agendy s vystavováním průkazů spojené mohou na tento tiskopis žákovi potvrdit docházku školy ještě koncem srpna tak, aby se žáci vyhnuli frontám, které na začátku září na místech ověřování průkazů u dopravců pravděpodobně vzniknou.

  Postup při ověření průkazu

  1. po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu žák (případně zákonný zástupce) vyplní čitelně hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem údaje:
  • jméno, příjmení, datum narození, místo svého bydliště* (kolonka "Z")
  • místo sídla školy ( kolonka "Do"),
  a připojí fotografii pasového formátu.

  * Bydlištěm je místo trvalého pobytu uvedené v osobním dokladu žadatele (ověřuje se u žáků a studentů starších 15 let). V případě studentů na kolejích (internátech apod.) je pro vystavení průkazu nutné předložit při jeho ověřování potvrzení o přidělení místa v tomto ubytovacím zařízení. Toto omezení bylo nutné přijmout na základě zkušeností dopravců se zneužíváním žákovského jízdného (studenti si nechali vystavit několik průkazů, aby mohli cestovat kamkoliv potřebují). V případě, že trvalé bydliště žadatele je jiné, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti (jako je povolení k trvalému pobytu apod.).
  K místu bydliště žáka je dále požadováno uvést i příslušný okres, aby byla poloha bydliště upřesněna a žáci nezneužívali faktu, že „Lhota“ může být úplně kdekoliv na území republiky, a proto mohou cestovat, kam zrovna chtějí.


  2. pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu:
  • ověří skutečnost, že se jedná o žáka/studenta denního studia,
  • doplní dobu platnosti v kolonce "Platí od …do" (dle trvání školního/akademického roku),
  • nejedná-li se o denní dojíždění (pro studenty na kolejích/internátech):
   • přeškrtne symbol " kladívka" na líci starého vzoru žákovského průkazu nebo
   • ponechá nepřeškrtnutý symbol "so-ne" na novém vzoru průkazu,
  • na rubu průkazu vyplní název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování
  • vyplní údaj o trvání školního roku. Probíhá-li výuka jinak než od pondělí do pátku, uvede dny v týdnu, kdy výuka probíhá.
  Správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy razítkem a podpisem.

  3. žák (zákonný zástupce žáka) na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření pro příslušný školní rok.
  Průkaz platí v případě denního dojíždění pouze ve dny školního vyučování. Pokud žák dojíždí nepravidelně/občasně z místa bydliště do místa školy/internátu na jednotlivé jízdenky, sleva je poskytována v průběhu školního roku i o sobotách a nedělích.

  Osoba pověřená dopravcem porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v osobním dokladu žáka/studenta staršího 15 let (žáci mladší 15 let předkládají rodný list) vydaném orgánem státní správy, který obsahuje adresu trvalého bydliště (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince), připevní předloženou fotografii a přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii. Následně jej opatří razítkem a podpisem. Líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).

  Žáci do 15 let neprokazují místo bydliště, jelikož většinou nevlastní osobní průkaz, kterým by jej mohli doložit.
  Cenu za ověření průkazu stanoví dopravce s ohledem na vynaložené náklady a obvyklým způsobem ji zveřejní.

  Čeští žáci a studenti zahraničních škol
  Žáci a studenti , kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia postavené na roveň obdobné školy v ČR při ověřování průkazu u dopravce navíc předloží:
  • žáci základních škol potvrzení o studiu na české škole, na které jsou v ČR zapsáni. Na potvrzení je potřeba uvést, že povinnou školní docházku plní na konkrétní škole v zahraničí
  • žáci a studenti středních a vysokých škol předloží rozhodnutí MŠMT rozhodnutí o tom, že studuje na zahraniční střední / vysoké škole, na níž je studium postaveno na roveň studia na střední, vyšší nebo vysoké škole v České republice. Toto rozhodnutí je studentům vydáváno pro účely zdravotního pojištění a dalších náležitostí.

  Studenti českých škol, kterým bylo přiznáno stipendium pro absolvování části studia na zahraniční škole (a nemají rozhodnutí MŠMT o tom, že studují na zahraniční škole postavené na roveň studia na střední/vysoké škole v ČR), předloží pro vystavení žákovského průkazu potvrzení o přiznání stipendia na zahraniční škole a potvrzení o studiu na české škole.

  Žákovský průkaz potvrzuje na rubové straně zahraniční škola (razítko + vyplnění relevantních údajů, viz předchozí kapitola).

  V kolonce "Do" žákovského průkazu vyplní pohraniční přechodový bod (sleva platí jen na území ČR)

  V mezinárodních autobusových spojích nelze slevu využít, neboť se sleva vztahuje pouze na vnitrostátní dopravu. Mezinárodní autobusové linky nemají vnitrostátní přepravu (tedy z jedné zastávky do jiné po území ČR) v licenci povolenu.

  Pro dojíždění do zahraničí je přednostně určen nový vzor žákovského průkazu pro žáky/studenty 15 - 26 let, který je vytištěn ve dvoujazyčné verzi (pro potřebu ověření zahraniční školou). Tento nový vzor je možné zakoupit a ověřit v železničních stanicích ČD oprávněných k prodeji železničních jízdních dokladů v mezinárodní přepravě. Teprve po vypotřebování zásob starého vzoru bude nasazen plošně.

  Používání žákovského jízdného

  Na základě předložení platného žákovského průkazu dopravce vydá jízdenku za žákovské jízdné pro jednotlivou jízdu nebo časovou jízdenku (pro denní dojíždění) pro celý cestovní úsek vyznačený v žákovském průkazu směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popřípadě pro část tohoto úseku při použití více dopravců a nutných přestupech).
  Železniční dopravci přiznávají žákovské jízdné pouze ve 2. vozové třídě. Žákovská sleva se nevztahuje na příplatky uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.
  V jednotlivých systémech integrované dopravy organizátoři zveřejní obvyklým způsobem podmínky pro poskytování žákovských slev. Podmínky a výše slevy pro žáky a studenty v MHD zůstávají beze změn.

  ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
  KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz